The Silk Road Trip (2001)

 

Beijing

Xian

DunHung

Turban and Urumqi

Kashgar

Back to Xian and Hua Mountain